ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Να φοβάστε όταν οι άλλοι είναι άπληστοι,

και να είστε άπληστοι όταν οι άλλοι φοβούνται

Warren Buffet

δομημένη διαδικασία 4 βημάτων

καθορισμός

επενδυτικού

προφίλ πελάτη

προτεινόμενη

κατανομή

στοιχείων

χαρτοφυλακίου

διαμόρφωση

συγκεκριμένου

χαρτοφυλακίου

εγκεκριμένου

από τον πελάτη

συνεχής έλεγχος

(health check)

 & αναπροσαρμογή

χαρτοφυλακίου

OPERATIONAL MODEL

1. υπηρεσία παροχής επενδυτικών συμβουλών

Η υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών είναι μία εξατομικευμένη επενδυτική υπηρεσία, η οποία βασίζεται στην αρχή της πειθαρχημένης μεθοδολογίας του επενδυτικού σχεδιασμού και στην εξατομικευμένη συμβουλή, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη και τους συμφωνημένους με τον πελάτη στόχους απόδοσης και κινδύνου.

 

Απαιτείται προσήλωση και στενή παρακολούθηση στο στόχο απόδοσης, στο επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο και στο χρονικό ορίζοντα του κάθε πελάτη–επενδυτή.

 

Τα στελέχη και οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι της SAFE ADVISORS θα αναλύσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους του κάθε πελάτη, την ανοχή του στον κίνδυνο, τον χρονικό του ορίζοντα και θα τον βοηθήσουν να χαράξει μία επενδυτική στρατηγική, η οποία καλύπτει όλους τους στόχους και τις ανάγκες του και η οποία βασίζεται στη σωστή και κατάλληλη κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του, μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδύσεων (Asset Allocation).

Θα τον ενημερώσουν και θα τον εκπαιδεύσουν στις διάφορες κατηγορίες επενδύσεων και χρηματοπιστωτικων μέσων, αλλά και σε συγκεκριμένα επενδυτικά προιόντα.

 

Θα του κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις, σύμφωνες με το επενδυτικό του προφίλ και τις τρέχουσες κάθε φορά χρηματοοικονομικές συνθήκες, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις, σχετικά με τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλείται να επιλέξει, μέσα από μία ευρεία γκάμα που έχει στη διάθεση του, σε ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

 

Για την Υπηρεσία Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, απαραίτητη προϋπόθεση (και βασική διαφορά από την υπηρεσία της εν λευκώ διαχείρισης χαρτοφυλακίου) αποτελεί η συγκατάθεση του πελάτη σε κάθε επιμέρους επενδυτική απόφαση/εντολή.

Το χαρτοφυλάκιο του κάθε πελάτη ελέγχεται συνεχώς (health check), ως προς το ανεκτό επίπεδο κινδύνου, αλλά και τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

 

Η ανεξαρτησία της SAFE ADVISORS από οποιονδήποτε Τραπεζικό ή Χρηματοοικονομικό Οργανισμό εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και αμεροληψία  στην παροχή των επενδυτικών συμβουλών.

 

Παράλληλα, η συνεργασία της SAFE ADVISORS με τις μεγαλύτερες Τράπεζες, Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Επενδυτικούς Οίκους παγκοσμίως διασφαλίζει σιγουριά και ασφάλεια, ενώ η πρόσβαση σε πλατφόρμες ανοιχτής αρχιτεκτονικής (open architecture), προσφέρει ποικιλία και απεριόριστες επιλογές σε χρηματοπιστωτιά μέσα.

2. αποκλειστική πρόσβαση σε boutique private banks

Συνεργασία με μεγάλα Τραπεζικά Ιδρύματα & Xρηματοοικονομοικούς οργανισμούς παγκοσμίως με εξειδίκευση στο wealth management.

Η επιλογή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων/Θεματοφυλάκων, με τους οποίους συνεργάζεται η SAFE ADVISORS, γίνεται με γνώμονα, μεταξύ άλλων, την τεχνογνωσία και εμπειρία του Θεματοφύλακα στο χρηματοπιστωτικό τομέα και τη φήμη του στην αγορά, την πιστοληπτική του ικανότητα, την εξειδίκευση στο wealth management, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών που διαθέτει, καθώς και την υπαγωγή του σε καθεστώς αυστηρής εποπτείας από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους στο οποίο εδρεύει και λειτουργεί, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας για τον πελάτη.

3. υπηρεσία λήψης και διαβίβασης εντολών

4. άμεση ενημέρωση για το τρέχον

περιβάλλον της αγοράς

Συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση των αγορών. Ενημέρωση των πελατών με καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία reports.

5. ανεξάρτητο product offering βασισμένο σε

ανοιχτή πλατφόρμα (open architecture)

Πρόσβαση σε όλα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά μέσα και προιόντα.

επικοινωνία

SAFE ADVISORS A.E.ΠΕ.Υ.

Γρανικού 7, Μαρούσι 151 25 , Τηλ: +30 210 6109528 Fax: +30 210 6199648

Eταιρεία Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αριθμός Αδείας Ε.Κ.: 7/711/14-05-2015

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 135237960000

gr

en