ΟΜΑΔΑ

> Στελέχη

ΟΜΑΔΑ

> Relationship Management

ΟΜΑΔΑ> Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννα

Αναλυτή

Πρόεδρος

Ευθύμιος

Σουρτζής

Διευθύνων

Σύμβουλος

Κωνσταντίνα

Κάρλου

Compliance

Officer

ΟΜΑΔΑ> Επενδυτική Επιτροπή

Ευθύμιος

Σουρτζής

Ιωάννα

Αναλυτή

Ηλίας

Τσιαμαντάς

επικοινωνία

SAFE ADVISORS A.E.ΠΕ.Υ.

Γρανικού 7, Μαρούσι 151 25 , Τηλ: +30 210 6109528 Fax: +30 210 6199648

Eταιρεία Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αριθμός Αδείας Ε.Κ.: 7/711/14-05-2015

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 135237960000

gr

en