ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

H SAFE ADVISORS δεν φυλάσσει και ως εκ τούτου δεν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα των πελατών της. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια των πελατών στους οποίους παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες από την SAFE ADVISORS κατατίθενται απευθείας και φυλάσσονται από τρίτο Θεματοφύλακα.

 

Σύμφωνα με τις αξίες της Εταιρείας μας συνεργαζόμαστε με πολλούς θεματοφύλακες, Τραπεζικά  Ιδρύματα, Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και Επενδυτικούς Οίκους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να επιλέξουν τους θεματοφύλακες της προτίμησης τους.

Η επιλογή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων/θεματοφυλάκων με τους οποίους συνεργάζεται η SAFE ADVISORS γίνεται με γνώμονα, μεταξύ άλλων, την τεχνογνωσία και εμπειρία του Θεματοφύλακα στο χρηματοπιστωτικό τομέα και τη φήμη του στην αγορά, την πιστοληπτική του ικανότητα, την εξειδίκευση στο wealth management, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών που διαθέτει, καθώς και την υπαγωγή του σε καθεστώς αυστηρής εποπτείας από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους στο οποίο εδρεύει και λειτουργεί, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας για τον πελάτη.

επικοινωνία

SAFE ADVISORS A.E.ΠΕ.Υ.

Γρανικού 7, Μαρούσι 151 25 , Τηλ: +30 210 6109528 Fax: +30 210 6199648

Eταιρεία Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αριθμός Αδείας Ε.Κ.: 7/711/14-05-2015

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 135237960000

gr

en